sotning

Lagar & Regler

Regler för sotning

Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Den senare görs inte i bostäder, det är fastighetsägarens ansvar att hålla rent i sina imkanaler. Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld. Skyldigheten att låta sota sin eldstad och rökkanal är fastställd i lag och kommunen har ansvar för att tillse att detta sker.

Regler för brandskyddskontroll

Enligt Lag om skydd mot olyckor ska alla eldstäder med rökkanaler brandskyddskontrolleras efter de tidsintervaller som är fastställda av MSB. En brandskyddskontroll får endast utföras av en skorstensfejarmästare, skorstensfejartekniker eller skorstensfejaringenjör. Denna obligatoriska kontroll är till för att förebygga brand då ungefär hälften av alla bränder i småhus är eldstadsrelaterade. Sotning kan göras i samband med brandskyddskontrollen. Skorsten & Vent AB utför brandskyddskontrollen på uppdrag av Aneby.

En nyinstallation av eldstad/rökkanal ska alltid anmälas till berörd kommuns byggnadskontor för handläggning. Besiktningsutlåtande från skorstensfejartekniker eller annan sakkunnig fodras samt ev fasad/planritning och typgodkännande handlingar på produkter.

Läshänvisningar om Lagar och Regler
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003778-om-skydd-mot-ol_sfs-2003-778/?bet=2003:778
2 kap. 2§
3 kap.4§-6§, 11§
5 kap. 2§

Förordningen om skydd mot olyckor
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2003789-om-skydd_sfs-2003-789/
3 kap. 1-2§, 7§, 10§,

Räddningsverkets föreskrifter om sotning och brandskyddskontroll
https://www.msb.se/externdata/rs/51f44b15-6581-402f-a68d-004ea0884835.pdf

Konsekvensutredningen 2003 om sotning
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/brandskydd/sotning/konsekvensutredning%20allm%c3%a4nnna%20r%c3%a5d%20om%20sotning.pdf

Regeringens propositionen om skydd mot olyckor
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/proposition_lso.pdf
s.37-38
s.63-67
s.80-81
s.106-115
s.118-119